café quaterdagg (2017)


<p><a href=“https://vimeo.com/244562614″>Caf&eacute; &quot;Quaterdagg&quot;</a> from <a href=“https://vimeo.com/stemming“>Stefan Demming</a> on <a href=“https://vimeo.com“>Vimeo</a&gt;.</p>

– kann ik noh endliks wat bestellen?
Een Filmken up Platt van un mett:
 Leni Upgang, Louise Langenbrink
, Manuel Florien, Leonie Qude Egbring, 
Helene Herbers, Fabia Engler, Felix Lindemann
Buch & Regie: Maria Pesenacker
; Musik: Mareike Hube; Produktion, Kamera, Schnitt & Regie:
 Stefan Demming

http://plattfilm.de/cafe-quaterdagg